Chính sách riêng tư của công ty

Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ T&T Việt Nam được coi là hoạt động trang web này (“chúng tôi”) thừa nhận rằng bạn quan tâm đến thông tin về bạn được sử dụng và chia sẻ như thế nào. Chúng tôi đã tạo chính sách bảo mật này để thông báo cho bạn những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web, cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và các lựa chọn bạn có về cách thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này. Việc bạn sử dụng trang web cho biết rằng bạn đã đọc và chấp nhận việc bảo mật của chúng tôi, như được nêu trong chính sách bảo mật này.

Xin lưu ý rằng các thông lệ được mô tả trong chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin do chúng tôi hoặc các chi nhánh, đại lý của chúng tôi thu thập:

(i) thông qua trang web này
(ii) thông qua bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi liên quan đến trang web này
(iii) thông qua các thông tin được cung cấp cho chúng tôi trong cửa hàng của chúng tôi
(iv) thông qua các thông tin được cung cấp cho chúng tôi cùng với các chương trình khuyến mãi và rút thăm trúng thưởng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc bảo mật trên bất kỳ trang web nào

Chúng tôi giữ quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi, cập nhật, thêm, ngừng, xóa hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của chính sách bảo mật này, toàn bộ hoặc một phần.

Nếu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, truy cập hoặc sử dụng trang web theo bất kỳ cách nào sau khi chính sách bảo mật này đã được thay đổi, bạn sẽ được coi là đã đồng ý vô điều kiện và đồng ý với những thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn nên liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua email theo địa chỉ admin@cobong.net